Povpraševanje

Subvencije Eko Sklada za leto 2017

Obveščamo vas, da je izšel nov Javni poziv 37SUB-OB16 za NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije za nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v starejših stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki so uvrščene v degradirana območja.

Iz razpisanih sredstev je mogoče med drugim financirati priznane stroške naložbe za vgradnjo:

  • toplotnih črpalk za centralno ogrevanje ter
  • prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo).

LETOŠNJE NOVOSTI EKO SKLADA NA PODROČJU OGREVALNIH TOPLOTNIH ČRPALK

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe (toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirani grelniki s toplotno črpalko) tipa zrak/voda, voda/voda in slanica/voda. Toplotna črpalka mora dosegati predpisano mejo sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%) v povprečnih podnebnih razmerah, kot izhaja iz spodnje tabele:

tabela izkoristkov eko sklad 2016

KDO LAHKO IZVEDE VGRADNJO?

Vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe lahko izvede le izvajalec oziroma podizvajalec, vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje  in klimatizacijo ter toplotnih črpalk pri Agenciji Republike Slovenije za okolje in mu je bilo izdano ustrezno potrdilo o vpisu v evidenco, razen če gre za vgradnjo toplotne črpalke, ki je hermetično zaprta.

 OBMOČJA S SPREJETIM ODLOKOM O NARČTU ZA KAKOVOST ZRAKA IN SUBVENCIJE EKO SKLADA

Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje toplotne črpalke za centralno ogrevanje na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja. Občina zagotovi mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno. 

Seznam degradiranih območij je dostopen TUKAJ.

PRIZNANI STROŠKI IN VIŠINA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE

Priznani stroški vključujejo:

  • nakup in vgradnjo ene ogrevalne toplotne črpalke na stanovanjsko enoto;
  • nakup in vgradnjo hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko;
  • cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno varovalno in krmilno opremo.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

  • 1000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda.

Če bo naložba izvedena v starejši stavbi na območju občin z degradiranim območjem, višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

  • 1250 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda.

Višja spodbuda na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka bo lahko dodeljena le v primeru, če bo naložba izvedena v stanovanjski stavbi oziroma delu stanovanjske stavbe, za gradnjo katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjske stavbe, zgrajene pred 1.1. 2003, pa pred oddajo vloge.

Za dele stanovanjskih stavb, ki so bili zgrajeni po 1. 1. 2003, višja nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena.

Zahteve in pogoji za kandidiranje se glede na lansko leto niso spremenili. Prav tako nespremenjeni ostajajo pogoji za upravičene osebe za kandidiranje za sredstva Eko sklada in obvezne priloge, ki jih je potrebno predložiti skupaj z vlogo za pridobitev nepovratne finančne spodbude Eko sklada.

POMEMBNO

  1. Račun in podatki o vlagatelju, ki so navedeni na Vlogi, morajo obvezno glasiti na isto osebo (ponudba, oddana vloga in končen račun se morajo ujemati).
  2. Natančna navodila glede izpolnjevanja Vloge so dodana samemu Pozivu.
  3. Za uveljavljanje vloge za nepovratna finančna sredstva ali subvencionirano financiranje s strani Eko sklada mora vlagatelj (kupec) na Eko sklad NUJNO PRED IZVEDBO INVESTICIJE poslati izpolnjeno ustrezno vlogo z v njej navedenimi prilogami in enim izvodom ponudbe ter potrebnimi fotografijami.

Besedilo poziva je v celoti dostopno TUKAJ.

Na navedeni spletni povezavi je objavljen tudi seznam ustreznih ogrevalnih naprav, ki so upravičene do pridobitev sredstev Eko sklada.

Bodite pozorni, saj boste med napravami, uvrščenimi na seznam, našli tudi vse naše zmagovalne modele toplotnih črpalk.

Pokličite
tel:0802324
ali
Pokličite in naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali izbrati.
Garancija 5 let
Do 5 let garancije
ikone-02-temne_DC_BLDC_motor_77px
Aktivna Antilegionelna Zaščita
Aktivna antilegionelna zaščita zagotavlja neoporečnost vode.
ikone-02-temne_DC_BLDC_motor_77px
DC Inverter in BLDC motor
DC inverter in kompresor ustvarjata popolno udobje, poleg tega pa omogočata izreden prihranek energije in dolgoletno nemoteno delovanje naprave.